Chcete zrušiť havarijné poistenie?

Máte uzatvorené havarijné poistenie, no nie ste s ním spokojný? Našli ste si výhodnejšie havarijné poistenie v inej poisťovni alebo ste si kúpili nové auto a chcete si ho len poistiť inde? Ponúkame vám základné informácie o tom, ako postupovať a akých chýb sa vyvarovať!

Havarijné poistenie a jeho výpoveď

Poistná zmluva na havarijné poistenie je písomným dokladom o jeho uzatvorení. Neznamená to však, že poistnú zmluvu nemožno zmeniť či vypovedať. Výpoveď alebo zmenu zmluvy je možné vykonať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Výpoveď je upravená aj na základe daných poistných podmienok konkrétnej poisťovne, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy.

Na základe spomínaných podmienok a pravidiel je havarijné poistenie možné zrušiť, a to však najneskôr šesť týždňov pred ukončením poistného obdobia. Záujem o zrušenie poistnej zmluvy musí byť oznámené poisťovni písomne, pričom toto oznámenie môže byť zaslané poštou, e-mailom či faxom. Potrebné je však zistiť si dopredu podmienky konkrétnej poisťovne, v ktorej máte havarijné poistenie uzatvorené.

Poistné obdobie býva spravidla jeden technický rok, čo predstavuje 12 mesiacov. Ak poistník svoje havarijné poistenie v tejto lehote ukončiť v poisťovni nestihne, musí v nej zostať poistený na ďalšie poistné obdobie.

Zo zákona však existujú niektoré dôvody a prípady, pri ktorých je možné havarijné poistenie vypovedať aj mimo stanovenú šesťtýždňovú lehotu. Ide menovite o:

- zmenu vlastníka vozidla, t.j. prišlo k predaju motorového vozidla, ktoré malo havarijné poistenie
- vyradenie motorového vozidla z evidencie vozidiel
- krádeže vozidla
- uplynutie doby platnej pre havarijné poistenie
- neuhradenie poistného napriek zaslanej upomienke zo strany poisťovne
- dohodu medzi poisťovňou a poistníkom o tom, že sa havarijné poistenie ukončuje
- situáciu podľa osobitého predpisu stanovenom poisťovňou v poistných podmienkach v rámci poistnej zmluvy na havarijné poistenie

Vzor výpovede havarijného poistenia

Zmluva k havarijnému poisteniu môže byť vypovedaná jedine písomne, a to v zákonom stanovenej lehote, t.j. najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Rovnako ako pri povinnom zmluvnom poistení aj tu platí, že výpoveď musí byť v tom čase už fyzicky v poisťovni. Nestačí teda ak ju posledný deň len pošlete poštou. Ak náhodou nestíhate výpoveď poslať, môžete ju na pobočku poisťovne zaniesť aj osobne. V takomto prípade ale odporúčame, aby ste si v poisťovni overili, že vašu žiadosť o zrušenie havarijného poistenia skutočne zaevidovali a príp. si poznačili aj meno pracovníčky, s ktorou ste o veci komunikovali.

Podať výpoveď havarijného poistenia môže len poistník, príp. ním poverená osoba, ktorá má platnú plnú moc. Niektoré zdôvodnenia výpovede je potrebné podložiť aj príslušným potvrdením, ktoré preukazuje oprávnenosť vašej žiadosti. Môže ísť napríklad o potvrdenie o likvidácii vozidla, kúpna zmluva alebo kópia technického preukazu pri predaji vozidla, potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie či policajný protokol potvrdzujúci odcudzenie poisteného auta.

Výpoveď poistnej zmluvy na havarijné poistenie je platná podľa všeobecných poistných podmienok, ktoré môže mať každá poisťovňa iné. Ak je výpoveď oprávnená, riadne podaná a poistné podmienky nestanovujú inak, k vypovedaniu poistenia dochádza dňom riadneho oznámenia výpovedi poisťovni. Niektoré poisťovne majú tzv. ochrannú lehotu, ktorá je zvyčajne v rozsahu 8 dní.

V každej výpovedi poistenia je nutné uviesť dôvod výpovede, výročie súčasného poistenia, teda deň jeho začiatku, vaše celé meno, príp. obchodný názov spoločnosti, na ktorú je auto písané a trvalú adresu. Pri vypovedaní CASCO poistenia je potrebné uviesť aj číslo súčasnej poistnej zmluvy, značku a model vozidla a jeho ŠPZ. Pre jednoduché vypovedanie zmluvy si stiahnite náš vzor výpovede havarijného poistenia.